Paweł Antonowicz – przyznanie stopnia naukowego DR HAB.

In Mari Via Tua

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r., działając na podstawie art. 18 a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65, poz. 595, Dz.U z 2014 r. poz. 1852 ze zm., Dz.U. z 2015 r. poz. 249) postanowiła nadać doktorowi Pawłowi Antonowiczowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie: nauk o zarządzaniu (na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania UG nr 79/2015/2016).


Pełna dokumentacja postępowania habilitacyjnego: POBIERZ.

Dokumentacja w post. habilitacyjnym Pawła Antonowicza


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.