P. Antonowicz / P. Skrzyniarz / T. Stawicka / A. Stolarz – Zrównoważona Karta Wyników (BSC) a zarządzanie procesowe

W opracowaniu omówione zostały wyniki podejmowanych w praktyce gospodarczej przez Zarząd i management średniego szczebla działań, zmierzających do operacjonalizacji strategii m.in. przez pryzmat zarządzania procesowego. Artykuł zawiera wnioski z zastosowanej w praktyce metodyki, która realizowana jest w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., z kapitałem właścicielskim należącym w 100% do jednej z 19 spółek zależnych Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. W opinii autorów praktyczny wymiar zarządzania procesowego powinien przekładać się m.in. na holistyczną koncepcję systemu informacji zarządczej. Trudność jej implementacji wzrasta jednak wraz ze złożonością procesów zachodzących w organizacji, a także uzależniona jest od dynamiki zmian mających miejsce nie tylko w otoczeniu zewnętrznym, ale przede wszystkim w samej organizacji. W pracy zastosowane zostały metody badawcze: krytyczna analiza literatury przedmiotu, badanie dokumentów i materiałów jednostki gospodarczej, studium przypadku.

Czytaj artykuł:

Antonowicz Paweł, Skrzyniarz Piotr, Stawicka Tamara, Stolarz Adam (2016), Komplementarność perspektyw Balanced Scorecard oraz zarządzania procesowego w operacjonalizacji strategii w organizacji wielooddziałowej na przykładzie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., [w:] Zwiech Patrycja (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin, s. 127-140.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.