Zespół WZR UG w składzie: P. Antonowicz, R. Bęben, M. Chmielewski i R. Płoska – prace eksperckie w Projekcie: Strategia Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Od stycznia do końca czerwca 2019 r. trwały prace eksperckie powołanego zespołu pracowników Wydziału Zarządzania UG w ramach czterech zadań w projekcie finansowanym w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą: „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018-2019 (nr projektu: 0003/SDU/2018/18; kwota finansowania 700 tys. zł). W skład zespołu z ramienia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego weszli:

  1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. (KEP WZR UG)
  2. dr hab. Robert Bęben, prof. nadzw. (KM WZR UG)
  3. dr Mariusz Chmielewski (KEP WZR UG)
  4. dr Renata Płoska (KEP WZR UG)

Niezależne prace analityczne Zespołu WZR UG obejmowały w szczególności realizację studiów wykonalności w ramach następujących podzadań w Projekcie:

  1. Wykonanie autorskich założeń programów motywujących pracowników uczelni do pozyskania funduszy na badania naukowe ze środków zewnętrznych bazujących na systemie małych grantów, kompleksowej polityce dodatkowego wynagradzania, systemie efektywnych szkoleń w zakresie uzyskiwanych środków finansowych z instytucji zagranicznych lub organizacji międzynarodowych na realizację projektów badawczych oraz podstaw zarządzania projektowego i kompetencji menedżerskich wraz z analizą potencjału rozwoju dyscyplin naukowych w UG w priorytetowych obszarach badawczych.
  2. Wykonanie autorskiego opracowania wieloletniej strategii zwiększenia udziału profesorów z zagranicy w kadrze akademickiej uczelni poprzez analizę i prognozę możliwości realizacji i finansowania badań oraz wykonanie analizy dostępnej infrastruktury kubaturowej, badawczej i aparaturowej w celu przygotowania profesjonalnej oferty dla zagranicznych naukowców wraz z przygotowaniem wieloletniego planu zwiększenia międzynarodowej mobilności pracowników oraz analizą utrzymania Międzynarodowych Agend Badawczych.
  3. Wykonanie kompleksowego programu rozwoju oraz operacyjnej strategii długoterminowej pozyskiwania najzdolniejszych kandydatów na studia w oparciu o nowe lub zmodyfikowane programy kształcenia, przygotowanie interdyscyplinarnej oferty we współpracy z otoczeniem biznesowym, przygotowanie strategii rozwoju anglojęzycznej, specjalistycznej dydaktyki oraz analizę i identyfikację preferencji pracodawców i dynamiki zmian rynku pracy w kontekście nowej oferty dydaktycznej wraz ze strategią adaptacji programów studiów najatrakcyjniejszych doktoranckich w perspektywie tworzenia szkół doktorskich.
  4. Wykonanie koncepcji nowego modelu organizacyjnego uczelni uwzględniającej nowy podział kompetencji pionów kadrowych, zmianę dysponentów uprawnień akademickich, reprezentację i rozwój dyscyplin naukowych oraz dywersyfikację zadań dydaktycznych i in. w perspektywie ograniczenia liczby organów jednoosobowych i kolegialnych w uczelni wraz z analizą utworzenia i dalszego funkcjonowania federacji UG z pomorskimi instytucjami naukowymi oraz opracowanie analizy zarządzania długoterminowymi celami strategicznymi uczelni, w tym analizy efektywności skutecznego wykorzystania infrastruktury kubaturowej i badawczej uczelni.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.