Wizyta studyjna prof. Pawła Antonowicza w Aalborg University w Danii – finansowana ze środków MNiSW (12.2019)

W dniach 1-7 grudnia 2019 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG odbył tygodniową wizytę studyjną, finansowaną w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” przez MNiSW, w jednej z najlepszych uczelni europejskich – Aalborg University w Danii

Uniwersytet w Aalborgu – wizyta studyjna w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”
– Paweł Antonowicz, Dania 1-7 grudnia 2019

Celem wizyty studyjnej było poprawienie kompetencji zarządczych kadry zarządzającej polskich uczelni dzięki poznaniu dobrych praktyk w zakresie: konsolidacji uczelni, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej, współpracy uczelni i instytutów badawczych, internacjonalizacji uczelni, komercjalizacji wyników badań, modeli uczelni, a także rozwoju kluczowych kompetencji uczelni.

W trakcie wizyty studyjnej interdyscyplinarna grupa uczestników miała możliwość zapoznania się z wieloma ważnymi w mojej ocenie blokami tematycznymi, prowadzącymi przez pracowników administracyjnych, profesorów, a także studentów Uniwersytetu w Aalborgu. Do najważniejszych wystąpień podczas wizyty studyjnej zaliczam następujące:

Britte C. Hornemann – zasady klasyfikacji oraz podejmowane działania promocyjne, ukierunkowane na zdobycie miejsca w międzynarodowych rankingach najlepszych uczelni świata. Podczas prelekcji mieliśmy możliwość zapoznania się z historią powstania, ewolucją oraz kryteriami branymi pod uwagę w takich rankingach jak m.in. US News (stale najlepszy, od 1987 r., międzynarodowy ranking uczelni wyższych; Lista Szanghajska (od 2003 r.); QS – Top Universities; Universiteit Leiden; THE ranking; Higher Education Evaluation of Taiwan; i innymi.

Prowadząca zebrała najważniejsze kryteria decydujące o pojawieniu się na liście najlepszych uczelni świata, wskazując na istotne znaczenie we wszystkich rankingach kryterium: oceny reputacji przez interesariuszy zewnętrznych (ok. 40% oceny); a dalej m.in.: współczynniki cytowalności, wyniki badań naukowych, efektów komercjalizacyjnych, mających wpływ na opinię ze strony pracodawców. Ważna kwestia, związana z „automatycznym” indeksowaniem wyników i poziomem upowszechniania wiedzy przez różne uczelnie świata, związana jest z algorytmami pozycjonowania jednostek naukowych (jak również i dydaktycznych) przy wykorzystaniu WEBOMETRICS Ranking of World Universities.

Prowadząca (Britte C. Hornemann) poddała również ocenie i analizie polski ranking (wskazując dążenia jego twórców do maksymalnego obiektywizmu i pozytywnie oceniając kryteria, uwzględniane przy jego stosowaniu) PERSPEKTYWY University Ranking, co należy podkreślić, gdyż wskazuje na merytoryczne przygotowanie Prelegentki, również w kontekście uwzględnienia przez Nią kraju pochodzenia uczestników Projektu.

Claus Monrad Spliid – wykorzystanie idei / filozofii Progressive Learning Models, w szczególności w zakresie metodyki nauczania ukierunkowanej na stosowanie hybrydowej koncepcji: Project Based Learning (PBL), Problem Based Learning oraz Case Based Learning. Autorskie rozwinięcie koncepcji dedykowanej studentom Aalborg University zyskało aprobatę UNESCO.

Wykłady i dyskusję z Clausem Monrad Spliid w tym zakresie uważam za niezwykle inspirujące, upewniające mnie o właściwym kierunku podejmowanych zmian w zakresie stosowania interaktywnych, zmiennych oraz opartych na studiach przypadków – metod nauczania na Uniwersytecie Gdańskim. Interesujące jest również to, iż 50% czasu pracy studentów Aalborg University dedykowana jest prowadzonym przez Supervisor-ów projektom, opartym na realnych praktycznych studiach przypadków.

Cezary Szwebs – /Project Team Leader, Dep. of Chemistry and Bioscience/ – socjo-kulturowe uwarunkowania współpracy Aalborg University z otoczeniem zewnętrznym. Prelegent na podstawie modelu Geerta Hofstene omówił następujące różnice społeczne oraz występujące w mentalności grup społecznych różnych narodowości.

Niezwykle ciekawe poznawczo i ważne były analizy porównawcze społeczeństwa duńskiego versus polskiego. Zostały one omówione przy uwzględnieniu następujących kryteriów: (a) społeczne nierówności jednostek i grup społecznych (ang power distance); (b) indywidualizm; (c) różnice w podejściu mężczyzn / kobiet do wybranych problemów społecznych; (d) pomiar (NIE)tolerancji w społeczeństwie; (e) różnice w orientacji długoterminowej; a także (f) istota subiektywnego poczucia dobrobytu. Odpowiednie kryteria oceny zostały omówione z oceną wyników badań w tym zakresie, która odpowiednio dla społeczeństwa duńskiego [DM] oraz polskiego [PL] przedstawia się następująco: (a) 18[DM] / 68[PL]; (b) 74[DM] / 60[PL]; (c) 16[DM] / 64[PL]; (d) 23[DM] / 93[PL]; (e) 35[DM] / 38[PL]; (f) 70[DM] / 29[PL].

Niezwykle cenne było również zorganizowanie przez Zespół koordynatorów Projektu dodatkowej przedsięwzięcia, polegającego na możliwości zapoznania się uczestników wizyty studyjnej z uwarunkowaniami językowymi, sposobem nauczania języków obcych w Danii – dalece odległą metodyką skutecznego uczenia języka „drugiego” oraz „języka obcego”. Tym samym uważam, że ten dodatkowy blok zajęć był niezwykle cenny z punktu widzenia rozwoju skutecznych metod nauki języków obcych w polskich uczelniach, przy uwzględnieniu dobrych praktyk, pozytywnych benchmarków, opartych na skutecznych oraz sprawdzonych mechanizmach dydaktycznych, m.in.: braku krytyki; ograniczenia do minimum kwestii nauki gramatyki na rzecz komunikacji (przynajmniej na początkowym i średniozaawansowanym poziomie nauczania).

Anne Mette Vestergaard (Szef biura marketingu i promocji – NOVI / Park naukowo-technologiczny). Wprowadzenie do specyfiki funkcjonowania Parku Naukowo-Technologicznego, oprowadzenie po campusie NOVI (opieka i inkubacja około 200 start-up-ów, zatrudniających nawet do 160 pracowników), a także przedstawienie struktury i sposobu zorganizowania Parku (upowszechnienie idei współpracy pomiędzy różnymi firmami oraz współdzielenia przestrzeni na spotkania naukowe i biznesowe). Ciekawe było spostrzeżenie Prelegentki dotyczące wysokiej efektywności działań promocyjnych oraz marketingowych, realizowanych niemal wyłącznie za pomocą mediów społecznościowych (LinkedIn, Facebook).

Louise Liu (Senior Legal Advisor in DIGURA Co.), Mads Klokkerholm (COO, Co-Funder) – przykład powołana start-up (outsourcingu doradztwa i obsługi prawnej).

Malte Norgaard (CEO – Sales and Partnerships in HEXASTATE, zlokalizowana w NOVI – Park naukowo-Technologiczny, na przedmieściach Allborg) – prezentacja dotycząca poziomu współpracy technologicznej z pracownikami Aalborg Univeristy w zakresie komercjalizacji technologii wsparcia firm produkcyjnych (sensory wychwytujące na wczesnym etapie zagrożenie uszkodzenia maszyn produkcyjnych: (1) sensor -> (2) wibracja zagrożenia – wysłanie sygnału CLOUD Comp. -> (3) przetwarzanie danych i analiza; (4) raport i sygnał wczesnego ostrzegania). W trakcie wystąpienia i dyskusji mieliśmy możliwość zapoznania się z ideą Lifecycle of Companies based on Business Aalborg NOVI and University.

Esben Hjuler (Funding AAU, Fundusing and Project Management Office) – prelekcja na temat “AAU Innovation”, Horizon Europe – jako jednego z podstawowych źródeł finansowania Aalborg University (“the list of priority foundations”) – warunki uczestnictwa w projektach dla dotychczasowych i nowych partnerów, strategiczny plan implementacji Horizon Europe; doświadczenia AAU z uczestnictwa w tych projektach.

Wizyta studyjna oraz prelekcje prowadzone przez pracowników Departamentu Energetyki Aalborg University (AAU) – dotyczące uwarunkowań pozyskiwania partnerów strategicznych, beneficjentów po stronie biznesu do realizacji na ich rzecz projektów badawczych i wdrożeniowych (w największej mierze jako uczestnicy, a nie główni partnerzy / wykonawcy). Forma współpracy z biznesem, gdy realizacji podejmują się wyłącznie studenci – realizowana jest nieodpłatnie, natomiast gdy wynik pracy jest istotny / wrażliwy i wymagana jest określona jakość, być może również i konieczność zachowania poufności – forma zlecenia / projektu dla Uczelni (wówczas negocjowany jest budżet oraz cena); wizyta w laboratorium chemicznym, a także chemiczne, biologiczne.

Romeo V. Turcan (International Enterpreneurship & Organization Theory) – Szkoła Biznesu w AAU; implementacja w praktyce PBL; AAU Model of Innovation, dyskusja nad zmianą kultury organizacyjnej Uczelni w kierunku wyzwań, jakie niesie dydaktyka przyszłości (“By 2025 we’ll lose over million jobs to automation / future jobs will involve knowledge creation”).

Cezary Szwebs – Instytut Chemii i Nauk Biologicznych AAU – aplikacje projektowe i pozyskiwanie źródeł finansowania badań naukowych.

Najistotniejsze z mojego punktu widzenia rezultaty uczestnictwa w Projekcie zawierają się we wszystkich kompleksowych rozwiązaniach systemowych, tak obejmujących sposób: (1) zorganizowania nauki (badań naukowych), jak również (2) współpracy z otoczeniem biznesowym i (3) innymi grupami interesariuszy zewnętrznych AAU (m.in. w zakresie pozyskiwania studentów spoza Danii, jak również pozyskiwania środków na rozwój i badania), ale także w zakresie (4) realizacji szeroko pojętych procesów dydaktycznych. Wszystkie te obszarowe rozwiązania były inspirujące, co wcale nie oznacza, że nie mamy wypracowanych dobrych i efektywnych ścieżek w ramach doskonalenia struktury funkcjonalnej (i procesowej) Uniwersytetu Gdańskiego (mojej jednostki macierzystej). Niemniej jednak stałe doskonalenie tych procesów w Uniwersytecie Gdańskim, oparte również na benchmarkach międzynarodowych może być doskonałym narzędziem służącym wielowymiarowemu procesowi wzrostu dojrzałości organizacyjnej Uczelni, na której pracuję. Nie wszystkie wzorce mogą być wprost implementowane z uwagi na różnice kulturowe, mentalnościowe, a także istotny dystans, różnicujący nasze narodowości (jako grupy społeczne), o czym w sposób niezwykle atrakcyjny w jednym z paneli wspominał C. Szwebs, powołując się na badania, realizowane przy wykorzystaniu metodyki, opartej na modelu autorstwa G. Hofstene.

Uważam, że wyjazd studyjny do Aalborg University był niezwykle cennym i wartościowym doświadczeniem. Bardzo wysoko oceniam zarówno poziom merytoryczny, przygotowanie prelegentów oraz interdyscyplinarność poruszanej problematyki. Plan każdego dnia był realizowany z należytą starannością (oraz punktualnością!), wyjazd był wyczerpujący i w pełni zaspokoił moje oczekiwania, a nawet w niektórych aspektach je przewyższył. Na wyjątkowe słowa uznania zasługuje również Koordynator Projektu, zajmujący się kwestiami organizacyjnymi w Danii – p. Beata Kaluska. Doskonale współpracowała Ona z p. Cezarym Szwebsem, który wzbogacił istotnie warstwę merytoryczną kolejnych sesji tematycznych, a także prowadził wybrane panele problemowe i dyskusyjne – jako pracownik Aalborg University.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Sprawozdanie na potrzeby projektu MNiSW „Liderzy zarządzania uczelnią”,
Aalborg University, Dania – 7 grudnia 2019 r.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.