[PDF] Alicja Antonowicz

PDFChcąc cytować teksty zawarte w niniejszych publikacjach, pamiętaj, iż respektując prawa autorskie przysługujące twórcy tych artykułów, jesteś zobowiązany do stworzenia przypisu bibliograficznego, wskazującego: autora, tytuł, wydawnictwo, rok i miejsce publikacji, strony. Wyłącznie spełnienie tego warunku oznacza, iż Autorzy niniejszych publikacji wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie w procesie dydaktycznym i naukowym.

Alicja Antonowicz

[KOMPLETNA lista publikacji – ZOBACZ]

Poniżej opublikowane zostały WYBRANE publikacje w formacie PDF:


Antonowicz Alicja, Antonowicz Paweł, Zaprzeczenie idei społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście utrzymywania minimalnego poziomu kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, [w:] E. Mazur-Wierzbicka, D. Janczewska (red.), „Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii”, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2019, s. 9-23.


Antonowicz Alicja, Antonowicz Paweł, Skrzyniarz Piotr, Pusiewicz Marian, Integracja metodyczna PEST i SWOT w przeglądzie pakietu strategicznego na przykładzie spółki z sektora gazu ziemnego w Polsce – perspektywa strategiczna, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 16, No 4/2/2018, s. 5-21.


Antonowicz Alicja, Antonowicz Paweł, Próchniak Joanna, Upadłości i restrukturyzacje przedsiębiorstw w nowych warunkach legislacyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: „Organizacja i zarządzanie”, z. 132/2018, s. 13-25.


Alicja Antonowicz, Paweł Antonowicz, Jakościowe metody ekonomicznej analizy otoczenia dalszego w projektach inwestycyjnych – ramowy układ sił i ocena atrakcyjności sektora, w opracowaniu zbiorowym pod red. J. Sadkowskiej, M. Chmielewskiego, „Zarządzanie projektami – wybrane aspekty”, Wyd. UG, Gdańsk 2014, s. 35-49 [ISBN: 978-83-7865-220-5].


Alicja Antonowicz, Paweł Antonowicz, Jakościowe metody ekonomicznej analizy otoczenia bliższego w projektach inwestycyjnych – ocena szans powodzenia projektu z mikroperspektywy, w opracowaniu zbiorowym pod red. J. Sadkowskiej, M. Chmielewskiego, „Zarządzanie projektami – wybrane aspekty”, Wyd. UG, Gdańsk 2014, s. 51-76 [ISBN: 978-83-7865-220-5].


Antonowicz Alicja, Antonowicz Paweł, (2013), Koncepcja franczyzy jako strategii restrukturyzacji zadłużenia upadłego przedsiębiorstwa – case study, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 11, No 4/3, s. 23-33.


Antonowicz Paweł, Antonowicz Alicja, (2009), Perspektywy rozwoju rynku floty offshore, gazowców LNG oraz sektora przebudowy i remontów statków w Polsce w dobie globalnego kryzysu i zmian koniunkturalnych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 3/1, s. 337-349.