[PDF] Paweł Antonowicz

PDFChcąc cytować teksty zawarte w niniejszych publikacjach, pamiętaj, iż respektując prawa autorskie przysługujące twórcy tych artykułów, jesteś zobowiązany do stworzenia przypisu bibliograficznego, wskazującego: autora, tytuł, wydawnictwo, rok i miejsce publikacji, strony. Wyłącznie spełnienie tego warunku oznacza, iż Autorzy niniejszych publikacji wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie w procesie dydaktycznym i naukowym.

Paweł Antonowicz

[KOMPLETNA lista publikacji – ZOBACZ]

Poniżej opublikowane zostały WYBRANE publikacje w formacie PDF:


Antonowicz Paweł, Antonowicz Alicja, Zaprzeczenie idei społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście utrzymywania minimalnego poziomu kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, [w:] E. Mazur-Wierzbicka, D. Janczewska (red.), „Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii”, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2019, s. 9-23.


Antonowicz Paweł, Antonowicz Alicja, Czubasiewicz Halina (red.), „Wyzwania zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój przedsiębiorstwa. Wybrane uwarunkowania„, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, [ISBN: 978-83-7865-838-2].

Antonowicz Paweł, Antonowicz Alicja, Czubasiewicz Halina (2019), Dysonans relacyjny pomiędzy oczekiwaniami pracodawców i pracowników versus zarządzanie rozwojem współczesnych organizacji[w:] Antonowicz Paweł, Antonowicz Alicja, Czubasiewicz Halina (red.), „Wyzwania zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój przedsiębiorstwa. Wybrane uwarunkowania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 7-24.


Antonowicz Paweł, Bęben Robert, Płoska Renata (red.), „Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw„, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, [ISBN: 978-83-7865-837-5].

Antonowicz Paweł, Bęben Robert, Płoska Renata (2019), Organizacja „społecznie ukierunkowana” – zmieniający się paradygmat kluczowych czynników sukcesu współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Antonowicz Paweł, Bęben Robert, Płoska Renata (red.), „Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 7-18.


Antonowicz Paweł, Galiński Paweł, Nogal-Meger Paulina (red.), „Prawne, ekonomiczne i finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw„, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, [ISBN: 978-83-7865-891-7].

Antonowicz Paweł, Galiński Paweł, Nogal-Meger Paulina (2019), Integracja obszarowa nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów oraz nauk prawnych w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa, [w:] Antonowicz Paweł, Galiński Paweł, Nogal-Meger Paulina (red.), „Prawne, ekonomiczne i finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 7-24.


Antonowicz Paweł, Malinowska Ewa, Siciński Jędrzej (red.), „Sektorowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw„, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, [ISBN: 978-83-7865-836-8].

Antonowicz Paweł, Malinowska Ewa, Siciński Jędrzej (2019), Znaczenie analiz sektorowych w zmieniającym się otoczeniu prawnym, ekonomicznym, społecznym i technologicznym współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Antonowicz Paweł, Malinowska Ewa, Siciński Jędrzej (red.), „Sektorowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 7-15.


Migdał-Najman Kamila, Najman Krzysztof, Antonowicz Paweł (2019), Early Warning Against Insolvency of Enterprises Based on a Self-learning Artificial Neural Network of the SOM Type, In: Tarczyński W., Nermend K. (eds) Effective Investments on Capital Markets. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, pp. 165-176.


Antonowicz Paweł, Skrzyniarz Piotr, (2019), Building an Information Management System in a Multidivisional Corporation: An Analysis of a Management Personnel’s Awareness of Informational Needs (a Case Study), Hybridization in Network Management, Jabłoński Adam (red.), Nova Science Publishers, Inc., New York 2019, pp. 259-269.


Antonowicz Paweł, Antonowicz Alicja, Próchniak Joanna, Upadłości i restrukturyzacje przedsiębiorstw w nowych warunkach legislacyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: „Organizacja i zarządzanie”, z. 132/2018, s. 13-25.


Antonowicz Paweł, Jedel Joanna, (2018), Evaluation and development prospects of the sports and recreation market in Poland in 2000–2030. PEST analysis from a legal, economic, socio-cultural and technological perspective, „Baltic Journal of Health and Physical Activity”,  2018/10(4), [doi: 10.29359/BJHPA.10.4.19], pp. 202-212.


Antonowicz Alicja, Antonowicz Paweł, Skrzyniarz Piotr, Pusiewicz Marian, Integracja metodyczna PEST i SWOT w przeglądzie pakietu strategicznego na przykładzie spółki z sektora gazu ziemnego w Polsce – perspektywa strategiczna, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 16, No 4/2/2018, s. 5-21.


Antonowicz Paweł, Renata Płoska, Mariusz Chmielewski, (2018), red. naukowa, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 16/2018, No 4/2, s. 1-234.


Antonowicz Paweł, Banasik Przemysław, Chruściak Małgorzata, Morawska Sylwia, Prusak Błażej (2018), Prawne i zarządcze uwarunkowania skutecznej restrukturyzacji jako instytucji zapobiegającej upadłości przedsiębiorstw – perspektywa krajowa i benchmarki międzynarodowe, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 16/2018, No 4/1, s. 5-21.


Antonowicz Paweł, Galiński Paweł, Pisarewicz Piotr, (2018), red. naukowa, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 16/2018, No 4/1, s. 1-244.


Antonowicz Paweł, Kędzierka Ewa, Pusiewicz Marian, Model PEST uwarunkowań rozwoju rynku gazu w Polsce – benchmarking międzynarodowy, [w:] P. Antonowicz, P. Pisarewicz, P. Nogal-Meger (red.), „Zarządzanie wartością w warunkach zmiany”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 215-228.


Antonowicz Paweł, Skrzyniarz Piotr, Stawicka Tamara, Stolarz Adam (2016), Komplementarność perspektyw Balanced Scorecard oraz zarządzania procesowego w operacjonalizacji strategii w organizacji wielooddziałowej na przykładzie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., [w:] Zwiech Patrycja (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin, s. 127-140.


Antonowicz Paweł, Skrzyniarz Piotr (2016), Budowa systemu informacji zarządczej versus bariery w identyfikacji wskaźników efektywności procesów (KPI), Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol. 14, No. 4/2016, s. 303-313.


Antonowicz Paweł, Skrzyniarz Piotr, Stolarz Adam (2016), Operacjonalizacja strategii organizacji przy wykorzystaniu Zrównoważonej Karty Wyników na przykładzie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol. 14, No. 3/1/2016, s. 209-222.


Antonowicz Paweł, (2015), Odchylenie względne kosztów całkowitych w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol. 13, No. 3/2/2015, s. 117-131.


Antonowicz Paweł, (2014), The analysis of ranges of variability of selected ratios from a group of assets productivity ratios three years before the declaration of bankruptcy by companies in Poland, BEH – Business and Economic Horizons, Volume 10, Issue 3, pp. 202-213.


Antonowicz Paweł, (2014), Innovative use of information from CRM systems to create strategic actions of companies on the market: a catalogue of good and bad business practices, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z Zakresu Zarządzania – Research Papers Collection. Works on Management, T. 25, nr 2/2014, s. 17-25.


Antonowicz Paweł, (2014), The multi-dimensional structural analysis of bankruptcy of enterprises in Poland in 2013 – results of empirical studies, Journal of International Studies, Vol. 7, No 1, pp. 35-45.


Antonowicz Paweł, (2014), Zastosowanie współczynnika lokalizacji LQ i krzywej koncentracji w badaniach nad przestrzennym zróżnicowaniem upadłości przedsiębiorstw w gospodarce, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 12/2014, No 3/1, s. 53-64.


Antonowicz Alicja, Antonowicz Paweł, (2014), Jakościowe metody ekonomicznej analizy otoczenia dalszego w projektach inwestycyjnych – ramowy układ sił i ocena atrakcyjności sektora, w opracowaniu zbiorowym pod red. J. Sadkowskiej, M. Chmielewskiego, „Zarządzanie projektami – wybrane aspekty”, Wyd. UG, Gdańsk 2014, s. 35-49 [ISBN: 978-83-7865-220-5].


Antonowicz Alicja, Antonowicz Paweł, (2014), Jakościowe metody ekonomicznej analizy otoczenia bliższego w projektach inwestycyjnych – ocena szans powodzenia projektu z mikroperspektywy, w opracowaniu zbiorowym pod red. J. Sadkowskiej, M. Chmielewskiego, „Zarządzanie projektami – wybrane aspekty”, Wyd. UG, Gdańsk 2014, s. 51-76 [ISBN: 978-83-7865-220-5].


Antonowicz Paweł, (2014), The asset self-fi nancing level and debt service coverage conducted by bankrupting companies within 1–3 years before their bankruptcy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, „Finanse , Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 66/2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 245–253.


Antonowicz Paweł, (2013), Zatory płatnicze i problemy z utrzymaniem płynności finansowej jako determinanty upadłości przedsiębiorstw branży budowlanej, [w:] Mączyńska E. (red.), „Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 95-111.


Antonowicz Paweł, (2013), Postępowania likwidacyjne i układowe versus naprawcze a ochrona wierzycieli w procesach upadłościowych przedsiębiorstw w Polsce, [w:] B. Lepczyński (red.), „Procesy upadłościowe przedsiębiorstw i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – konsekwencje dla banków oraz propozycje usprawnień„, Wyd. Związek Banków Polskich, Gdańsk-Warszawa 2013, s. 79-104.


Antonowicz Alicja, Antonowicz Paweł, (2013), Koncepcja franczyzy jako strategii restrukturyzacji zadłużenia upadłego przedsiębiorstwa – case study, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 11, No 4/3, s. 23-33.


Antonowicz Paweł, Szarmach Łukasz, (2013), Teoria i praktyka funkcjonowania piramidy finansowej versus studium przypadku upadłości Amber Gold Sp. z o.o., „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 11, No 1/2, s. 5-23.


Antonowicz Paweł, Szreder Piotr, (2013), Spektakularne upadłości przedsiębiorstw FMCG w Polsce w 2012 r. na przykładzie wybranych podmiotów Grupy Kapitałowej BOMI S.A., „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 11, No 1/3, s. 5-25.


Antonowicz Paweł, (2012), Przedsiębiorstwa usługowe w dobie kryzysu gospodarczego – retrospektywna analiza upadłości przedsiębiorstw w sektorze usług w latach 2008-2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 229/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 433-445.


Antonowicz Paweł, (2011), Evaluation of creditworthiness and the threat of bankruptcy of Polish enterprises based on financial reporting, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Volume 1, Issue 2, 2011, Relevant results and theoretical developments of science and research in Central and Eastern Europe, s. 12-15.


Antonowicz Paweł, (2011), Kształtowanie wartości brzegowych wskaźnika płynności finansowej I stopnia w przedsiębiorstwach w okresie trzech lat przed ogłoszeniem upadłości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 637, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 62, s. 255-263.


Antonowicz Paweł, (2011), Długość cyklu inkasa należności i rotacji zapasów w przedsiębiorstwach na trzy lata przed sądowym ogłoszeniem upadłości, „Problemy Zarządzania”, Vol. 9, No 1 (31), s. 53-71.


Antonowicz Paweł, (2011), Jednowymiarowe predyktory upadłości przedsiębiorstw – metodyka badań empirycznych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4/5, s. 277-291.


Antonowicz Paweł, (2011), Geograficzna koncentracja upadłości przedsiębiorstw w podziale administracyjnym Polski w latach 2007-2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 686, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 47, s. 603-614.


Antonowicz Paweł, (2010), Intensyfikacja upadłości przedsiębiorstw w Polsce w I półroczu 2010 r. i prognoza na 2010 r., „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4/2, s. 343-350.


Antonowicz P., (2010), Zastosowanie macierzy klasyfikacji przedsiębiorstw do oceny zdolności predykcyjnych 52 modeli Z-Score, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej „Zarządzanie i Marketing”, Zeszyt 17, nr 1, s. 19-28.


Antonowicz Paweł, Czerwińska Marzenna, Kamrowska Beata, Wojtysiak Magdalena, (2010), „Gospodarka Powiatu Malborskiego Wczoraj. Wczoraj – Dziś – Jutro. Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim”, Wydawnictwo Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, Malbork, s. 1-158.


Antonowicz Paweł, Antonowicz Alicja, Czerwińska Marzenna, Kamrowska Beata, Wojtysiak Magdalena, (2010), „Gospodarka Powiatu Malborskiego Dziś. Wczoraj – Dziś – Jutro. Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim”, Wydawnictwo Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, Malbork, s. 1-79.


Antonowicz Paweł, Antonowicz Alicja, Czerwińska Marzenna, Kamrowska Beata, Wojtysiak Magdalena, (2010), „Gospodarka Powiatu Malborskiego Jutro. Wczoraj – Dziś – Jutro. Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim”, Wydawnictwo Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, Malbork, s. 1-64.


Antonowicz Paweł, Antonowicz Alicja, Czerwińska Marzenna, Kamrowska Beata, Wojtysiak Magdalena, (2010), „Wnioski i rekomendacje, Wczoraj – Dziś – Jutro. Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim”, Wydawnictwo Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, Malbork, s. 1-67.


Antonowicz Paweł, (2009), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2007 r. oraz w I połowie 2008 r., Wydawnictwo Assembly, Nowy Sącz, s. 1-93.


Antonowicz Paweł, (2009), Analiza struktury upadłości przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2009 roku, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 3/2, s. 35-46.


Antonowicz Paweł, (2009), Flota offshore – szansa polskiego przemysłu okrętowego?, „Pomorski Przegląd Gospodarczy”, nr 2(41), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 17-19.


Antonowicz Paweł, Antonowicz Alicja, (2009), Perspektywy rozwoju rynku floty offshore, gazowców LNG oraz sektora przebudowy i remontów statków w Polsce w dobie globalnego kryzysu i zmian koniunkturalnych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 3/1, s. 337-349.


Antonowicz Paweł, (2008), Zastosowanie narzędzi IT w podejmowaniu decyzji z zakresu wyboru optymalnej formy zatrudnienia, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5(64), s. 83-95.


Antonowicz Paweł, (2008), Wybrane aspekty modelowania drzewa decyzyjnego w zakresie wyboru form zatrudnienia, [w:] Antonowicz P., Antonowicz A., Kania S., Opieka R., Sala J., Szymańska A., „Symulator Korzyści Stosowania Elastycznych Form Zatrudnienia – podręcznik wdrażania”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk, s. 61-94.


Antonowicz Paweł, Antonowicz Alicja, Opieka Renata, (2008), Modelowanie drzewa decyzyjnego przy wykorzystaniu Edytora DMML – interfejs Eksperta, [w:] Antonowicz P., Antonowicz A., Kania S., Opieka R., Sala J., Szymańska A., „Symulator Korzyści Stosowania Elastycznych Form Zatrudnienia – podręcznik wdrażania”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk, s. 95-141.


Antonowicz Paweł, Antonowicz Alicja, (2008), Statystyczna analiza danych – aspekt analityka, [w:] Antonowicz P., Antonowicz A., Kania S., Opieka R., Sala J., Szymańska A., „Symulator Korzyści Stosowania Elastycznych Form Zatrudnienia – podręcznik wdrażania”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk, s. 143-161.


Antonowicz Paweł (red.), (2007), Diagnozy, strategie i rozwiązania na rzecz wzrostu zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk, s. 1-136.